Subskrybuj RSS
Szukaj
Rynek quadów
Testy quadów i akcesoriów
Opisy quadów
Gad¿ety
Akcesoria quadowe
Aktualno¶ci rynkowe
Motoryzacja
choice
Imprezy quadowe
Relacje z imprez
   - 7247568273
(815) 545-8229
508-841-9933
Poradnik
Od czego zacz±æ
Technika jazdy
703-893-9888
photomural
(971) 301-9927
S³owniczek
Ekologia
(610) 617-6828
Pierwsza pomoc
607-763-3361
613-207-3192
Gie³da
Quady nasza pasja
(601) 813-2421
Ja i mój quad
Wywiady
5192220077
901-522-7914
Patronat medialny
Silesia Quad Adventure
912-683-4082
208-237-1369
MT Rally / MT Series
Dzicz Bieszczadzka
(502) 209-6467
(509) 281-0528
effervescent
(563) 976-4713
Grupa 4x4
sQuadzik
7196291115
7037254428
800-796-7444
346-570-4693
Quadzikowe
(586) 262-2262
Kalendarze quadowe
7858908479
Aktualno¶ci
Kamil Kêpa
Dla wszystkich fanów wy¶cigów quadowych sierpieñ jest miesi±cem szczególnym zdecydowanie najbardziej oczekiwany miesi±c w roku. Ze wszystkich stron ¶wiata do ma³ej miejscowo¶ci miêdzy Lionem, a Dijon ¶ci±gaj± rzesze nie tylko widzów, ale i zawodników

Tekst: Dariusz Brzeziñski, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Sportowiec, to cz³owiek o organizmie z ponad przeciêtn± wytrzyma³o¶ci± i si³±. Quad sportowy charakteryzuje siê podobnymi cechami, ale wynikaj±cymi z mechanicznych rozwi±zañ konstrukcyjnych pojazdu. Jaki powinien byæ kierowca quada, aby móc okie³znaæ czteroko³owca i wytrzymaæ krótki, ale strasznie wyczerpuj±cy bieg? Na pewno powinien byæ przygotowany do wysi³ku...

Zespó³ Super Rally, Zdjêcia: Igor Kurkowski
Klimat rajdów cross country zawita³ pod Tatry w dniach 22-24 sierpnia 2014. Trzeci± Rundê Zlotu DXRACER SUPER RALLY – Chocho³ów rozegrano na malowniczych trasach gminy Czarny Dunajec. Przez dwa dni trwa³y zmagania prawie siedemdziesiêciu za³óg - kierowców motocykli, quadów, samochodów terenowych oraz ciê¿arówek.

Wojtek Zbiegniewski
Statystyki udzielania pierwszej pomocy uczestnikom imprez quadowych wskazuj±, ¿e najczê¶ciej
robimy sobie krzywdê w któr±¶ z koñczyn. Czêsto dziêki nawykom motocyklowym mniej
do¶wiadczony cz³owiek sk³ada siê w zakrêt jak na enduro lub po prostu wystraszy siê przechy³u i stara siê podeprzeæ… co powoduje podwiniêcie kopytka. Dobrze/lepiej jak noga jest uzbrojona
w wysoki but przeznaczony do jazdy off-road.

Tekst: Marcin Stachura, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Zazwyczaj rzadko wymienia siê felgê w poje¼dzie. A jak ju¿ do tego dochodzi to najczê¶ciej bierzemy star± – pogiêt± lub po³aman±, jedziemy do sklepu i prosimy: „o dok³adnie tak± sam±”. Gorzej, je¿eli chcemy wymieniæ felgê na zupe³nie inn±, najczê¶ciej pod konkretne rozwi±zanie, np. agresywne terenowo opony itp. Nie w ka¿dym sklepie mamy opis: „Te felgi nadaj± siê do wymienionych poni¿ej modeli czteroko³owców”. S± rzeczy, które musimy wiedzieæ: ¦rednica felgi, Szeroko¶æ felgi, Odsadzenie, Rozstaw ¶rub.

Grzegorz G³owienka
Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e nasze czteroko³owce nara¿one s± na znacznie wiêksze obci±¿enia podczas jazdy w ciê¿kim terenie, ni¿ po zwyk³ych szutrowych drogach. Du¿a moc w po³±czeniu z terenowymi oponami a do tego b³oto, woda, korzenie, kamienie oraz inne napotykane atrakcje, wp³ywaj± na szybsze zu¿ywanie nie tylko elementów zawieszenia, ale tak¿e przeniesienia napêdu czyli na przeguby Czy zdarzy³y siê Wam ju¿ uszkodzenia ca³ych pó³osi, a mo¿e przegubów, albo tylko samych manszet? - 440-337-6632

Smar do ³añcucha
Informacja prasowa Lucky Star Polska
Spray do ³añcucha Maxima Chain Wax jest najmocniejszym smarem w aerozolu przeznaczonym do wszystkich typów ³añcuchów, zarówno tradycyjnych, jak i tych wyposa¿onych w uszczelnienia typu O-Ring lub X-Ring. Maxima Chain Wax wyposa¿ony jest w specjaln± formu³ê Parafilm™ zawieraj±c± czyst± parafinê, która tworzy na zabezpieczanych elementach ultra-cienk±, woskow± warstwê ochronn±, zapewniaj±c d³ugoterminow± ochronê szczególnie w wodzie i wilgotnych miejscach. Chain Wax aplikowany jest pod ci¶nieniem dziêki czemu przenika g³êboko, nawet do ma³o dostêpnych obszarów, zapewniaj±c pe³n± ochronê ³añcucha i znacz±co zmniejszaj±c jego zu¿ycie. Doskonale chroni przed rdz±, a jego specjalna formu³a sprawia, ¿e zabezpieczone elementy s± o wiele mniej podatne na zabrudzenia. Jest to po prostu najlepszy wybór dla twojego ³añcucha. Maxima Chain Wax zosta³ wyprodukowany w USA!
Smar dostêpny jest w Sklep.Centrumatv.pl >> Smar Maxima Racing do ³añcucha Chain Wax - zrób zakupy...

Tekst: Marcin Stachura, Konsultacje: Jacek Bujañski, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Co zrobiæ, kiedy na bêbnie wyci±garki mamy kilka razy mniej liny ni¿ potrzeba, góra stroma a wjechaæ musimy? Dobrym rozwi±zaniem jest opanowanie korzystania z liny na tzw. przepinki, a co za tym idzie „li¼niêcie” tematu technik alpinistycznych.

Grzegorz G³owienka
Ju¿ w momencie planowania zakupu quada interesuje nas to, jak± bêdzie mia³ moc, jakie przyspieszenie i ile przy tym bêdzie zu¿ywa³ paliwa. Czasami jednak nie jeste¶my w stanie pozwoliæ sobie na wymarzon± zabawkê a czasami wymarzona zabawka jest „obliczona” przez producenta tak, ¿e nie do koñca spe³nia nasze oczekiwania.

Grzegorz G³owienka
Ka¿dy facet wie, ba, nawet kobiety je¿d¿±ce na quadach, jak wa¿na jest dobra guma. Posiadaj±c dobrej jako¶ci oponki mo¿emy liczyæ na odpowiedni kontakt maszyny z pod³o¿em. Czasami jednak, z dala od wszystkiego, ³apiemy kapcia, mo¿e dwa? Co wtedy zrobiæ? Nie ma co wpadaæ w szewsk± pasjê – trzeba to naprawiæ.

Micha³ B±czyñski
Powszechnie wiadomo, ¿e aby quad je¼dzi³ trzeba o niego dbaæ, lepiej czy gorzej, ale zawsze. Wiadomo te¿, ¿e dbaæ trzeba równie¿ o kondycjê samego je¼d¼ca tak, aby wraz z pojazdem tworzy³ on zgran±, niezawodn± ca³o¶æ. Nie wszyscy je¿d¿± zawodowo, ale wszyscy powinni zainteresowaæ siê poprawieniem swojej kondycji, a zw³aszcza Ci, którzy je¿d¿± dla przyjemno¶ci.

Grzegorz G³owienka
Kilkakrotnie pisali¶my ju¿, ¿e quady to nie tylko zabawki, ale tak¿e doskona³e pojazdy u¿ytkowe wyrêczaj±ce cz³owieka w wielu zadaniach. U³atwiaj±ce ¿ycie, pracê oraz podnosz±ce bezpieczeñstwo pracowników. Od lat obserwujemy jak instytucje wprowadzaj± w swoje szeregi te pojazdy, które nie tylko pomagaj± ratowaæ ¿ycie, ale dbaj± o bezpieczeñstwo Pañstwa.

NAJBLI¯SZE IMPREZY
zobacz pozosta³e
LO¯A SZYDERCÓW
1 kwietnia podali¶my informacjê, ¿e jakoby ATVPOLSKA i QUADZIK.PL postanowi³o po³±czyæ swoje si³y dla lepszej promocji sportu quadowego w Polsce i powo³a³o do ¿ycia ATVQUADZIK. Oczywi¶cie to by³a ¶ciema 1 kwietniowa... >>
407-294-0137
S£OWNICZEK
to inaczej skrêt, zakrêt...
608-787-3791
GPSownia i MAPY
N51 52.628 / E17 01.206

zobacz pozosta³e
NAJCZʦCIEJ CZYTANE
Staruszek Quad... - czyli co sprawdziæ w u¿ywanym quadzie205-330-1113

Sportowy kontra przeprawowy >>

Benyco ATV 300 – Najtañsza czteronapêdówka? >>

Test Polaris Phoenix 200 - ma³y wielki quad >>

SUZUKI LT-Z400 - dobry wstêp do wy¶cigowego ¿ycia2134652079

Kamera na kask – VholdR CONTOUR HD >>

Je¼dzimy "na szeroko", czyli dystanse z dystansu.863-232-3919

Do ka¿dego zadania, w ka¿dych warunkach >>

Pojazd UTV - ekonomiczny ¶rodek transportu do ka¿dego zadania, w ka¿dym terenie519-880-2446

Quadzik 4/2012 (22) ju¿ w sprzeda¿y318-979-6380

REKLAMAjak zamie¶ciæ...
Prawa autorskie RSS (214) 795-2034 2252893182 Kontakt
Wszelkie prawa zastrze¿one - Quadzik.pl - wszystko o quadach 2004-2018. ISSN 1899-9158.