hexahydrate

... No napriek tomuto pozitívnemu hodnoteniu poisÅ¥ovní na slovenskom trhu, nesmú poisÅ¥ovne „zaspaÅ¥ na vavrínoch“, pretoÅ£e z odpovedí je jasné, Å£e stále existuje mnoÅ£stvo menších či väčších detailov, ktoré musia byÅ¥ zlepšené. Bakalárska práca Bc. Tomáša Božíka na tému Proces likvidácie poistnej udalosti v komerčnej poisÅ¥ovni, NHF EU Bratislava, jún 2011

 

(302) 249-0639

Oprava definície uvedenej v článku Doba platnosti poistenia - Claims made.

(239) 580-7964

Slovenské „PZP“ bude 1. januára 2012 začínaÅ¥ ďalšiu dekádu svojej histórie. So všetkými plusmi ale aj mínusmi, ktoré priniesla demonopolizácia  PZP koncom roka 2001.

Náhradné vozidlo alebo ušlý zisk? Dve možnosti uplatnenia z PZP.

Mnohí už zažili tú nepríjemnú situáciu, keď im niekto iný svojou nepozornosÅ¥ou spôsobil škodu na vozidle. Či už to bol iba drobný „Å¥ukanec“, alebo vážna škoda na aute, v každom prípade je potrebné daÅ¥ vozidlo do opravy. A tu nastáva pre mnohých Å¥ažká situácia, ako vyriešiÅ¥ kompenzáciu za dobu, kedy ostávame bez vozidla.

 

Audit poistnej zmluvy

Vykonávanie auditu poistných zmlúv klienta je činnosÅ¥, ktorú si uvádza v popise svojej činnosti resp. v rámci prezentácie obchodnej ponuky, väčšina poisÅ¥ovacích maklérov. Čo je predmetom tejto činnosti a ako vyhodnotiÅ¥ závery auditu zo strany klienta?

 

Poškodenie majetku bleskom

K poškodeniu majetku bleskom môže dôjsÅ¥ aj v prípade ak udrie aj do okolia budovy, resp. poisteného majetku.
Dôležité je však vedieÅ¥, či takéto krytie máte v poistnej zmluve resp. poistnom programe dojednané a na aký majetok a rozsah škôd sa vzÅ¥ahuje.

818-325-3753

Viete, že pri ceste autom do zahraničia, niektorých štátov, nie je potrbené maÅ¥ so sebou tzv. Zelenú kartu? Hodnota bodu pri výpočte finančnej náhrady za utrpenú bolesÅ¥ pre rok 2011 je 15,38€. Aj tieto informácie zazneli na 16. seminári o rizikovom manažmente.

Havarijné poistenie vozidla po skončení leasingu u plátcu DPH.

DPH

Na akú poistnú sumu je zmysluplné havarijne poistiÅ¥ vozidlo ak ste plátcom DPH?

 

Odmeňovanie poisťovacieho makléra

Klient má právo byÅ¥ informovaný, ak o to požiada sprostredkovateľa poistenia,  o výške odmeny, ktorú sprostredkovateľ obdrží za sprostredkovanie poistnej zmluvy. Krok vpred v rámci zvýšenia transprentnosti a kvality poskytovaných služieb poisÅ¥ovacích maklérov.

 

6048185522

Claims made

Zvážte zmenu poisÅ¥ovne, ak máte dojednanú klauzulu "claims made" pri poistení zodpovednosti za škodu. Pri zmene môžte stratiÅ¥ krytie škôd, ktorých príčina už nastala, avšak nárok ešte nebol uplatnený.

Najčítanejšie články