Menu g³ówne:

ZPU Maran S-ka z o.o.


605-623-8155


Witamy na stronie ZPU MARAN!

ZPU Maran od 20 lat rozwi¹zuj¹ problemy klientów zwi¹zane z systemami transportu bliskiego.

Jesteœmy liderem modernizacji dŸwignic w regionie Polski pó³nocnej. Oferujemy nowoczesne rozwi¹zania technologiczne w zastosowaniu do systemów transportu bliskiego. Specjalizujemy siê w dostawie, obs³udze i modernizacjach stacjonarnych urz¹dzeñ dŸwignicowych.

Wœród naszych klientów znajduj¹ siê stocznie, porty, zak³ady produkcyjne, hurtownie, warsztaty i wiele innych.

Zapraszamy do wspó³pracy!

(360) 610-0392 | 360-932-8206 | Us³ugi | O firmie | Kontakt | 450-637-9541


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego