3M, Peltor, EAR (okulary, wk³adki douszne, nauszniki przeciwha³asowe), maty antyzmêczeniowe, antypo¶lizgowe, ta¶my antypo¶lizgowe, wycieraczki, pady do maszyn czyszcz±cych, w³ókniny.

470-267-5272| (931) 668-7920 | (276) 582-9046 | O NAS | KONTAKT

Strona g³ówna

Oferta

Jak zamawiaæ

O nas

Kontakt

Witamy na naszej firmowej stronie internetowej.

Spó³ka AD-MED BHP, wieloletni autoryzowany partner handlowy koncernu 3M. W swojej bogatej ofercie posiadamy produkty z ró¿nych bran¿ takich jak Medycyna, Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy, Utrzymanie i Zabezpieczenie Budynków. Od pocz±tku naszej wspó³racy z 3M, przyczyniamy siê do tego, aby oferowane przez koncern 3M produkty by³y promowane jako produkty innowacyjne, wykonane z nale¿yt± dok³adno¶ci±, przy u¿uciu najwy¿szej jako¶ci materia³ów.

Nasza oferta:

Dzia³ Medyczny

Dzia³ BHP

Dzia³ Utrzymania Czysto¶ci i Zabezpieczenia Budynków

Artyku³y BHP: 3M, Peltor, EAR (okulary, wk³adki douszne, nauszniki przeciwha³asowe), maty antyzmêczeniowe, antypo¶lizgowe, ta¶my antypo¶lizgowe, maty wej¶ciowe, pady do maszyn czyszcz±cych, w³ókniny, ¶ciereczki.

 

Kontakt

"AD-MED BHP" s.j.
ul. Wybrze¿e J. S³owackiego 9,
50-413 Wroc³aw,
tel. (71) 344-52-88
fax, (71) 344-67-11
e-mail: (703) 981-4141
e-mail: biuro@admed.pl

 

¦wiñska grypa

W zwi±zku ze stale rosn±cym zagro¿eniem pojawienia siê w Polsce "¶wiñskiej grypy" , firma 3M jako ¶wiatowy lider w dziedzinie ochron uk³adu oddechowego, przygotowa³a kompleksow± ofertê odpowiednich ochronników uk³adu oddechowego, ochronników wzroku, kombinezonów itp.

¦wiñska grypa - zobacz propozycjê ochron 7137262847Pó³maski filtruj±ce 3M, klasy P2 - 9322, pó³maski filtruj±ce 3M, klasy P3 - 9332.

>>Zadzwoñ zapytaj o cenê <<

 

Copyright C 2008 AD-MED BHP s.j. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Wszelkie prawa zastrze¿one.
Projekt i realizacja strony internetowej 609-672-1468

Odwiedzi³o nas ju¿ 1635 Dziêkujemy!!!

statystyka