Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business
 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spó³dzielni

   
       
   

  Aktualizacja: 21.01.2019

  AKTUALNOŚCI

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI Z DNIA 21.01.2019

   

  Zarz±d Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie uprzejmie informuje o terminach zebrañ wspólnot mieszkaniowych w 2019 roku.

  SM WYBRZEZE

   

  fictioner

   

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Zarz±d Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie uprzejmie informuje, i¿ posiada na sprzeda¿ gara¿e murowane przy ulicy Witosa 9 i Ko¶ciuszki 7 w S³awnie.

  SM WYBRZE¯E

   

  >>Wiêcej informacji<<  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  W za³±czeniu Zarz±d Spó³dzielni prezentuje:

  - wnioski zg³oszone na Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie, które odby³o siê w czê¶ciach w dniach 16-19.04.2018 roku,

  - sposób i terminy realizacji poszczególnych wniosków zg³oszonych przez Cz³onków na czê¶ciach Walnego Zgromadzenia.

  Wnioski Walnego Zgromadzenia Cz³onków 2018

   

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Informacja o Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Spó³dzielni 2018

  W dniach 16-19.04.2018 roku odby³o siê  Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Wybrze¿e”  w S³awnie.

   

  W my¶l zapisów art. 8(3) ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w zwi±zku z art. 39 Prawa Spó³dzielczego Walne Zgromadzenie Cz³onków - najwy¿szego organu samorz±dowego Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie - odby³o siê w podziale na cztery czê¶ci. Na  1513  cz³onków, zawiadomienia o Walnym odebra³o 1495 cz³onków.


  Frekwencja na poszczególnych czê¶ciach Walnego Zgromadzenia wynios³a:


  >> I czê¶æ - na  426 uprawnionych cz³onków w Zgromadzeniu udzia³ wziê³o 32 cz³onków

  I czê¶æ odby³a siê dnia 16.04.2018 roku o godzinie 17:00 w ¶wietlicy Spó³dzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowa³a cz³onków zamieszka³ych w nastêpuj±cych budynkach:

  Powstañców Warszawskich 1,  Powstañców Warszawskich 3, Jedno¶ci Narodowej 6, Powstañców Warszawskich 2, Mickiewicza 3, Matejki 23, 25, Matejki 5, 6.


  >> II czê¶æ -  na 269 uprawnionych cz³onków w Zgromadzeniu udzia³ wziê³o 33 cz³onków

  II czê¶æ odby³a siê dnia 17.04.2018 roku o godzinie 17:00 w ¶wietlicy Spó³dzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowa³a cz³onków zamieszka³ych w nastêpuj±cych budynkach:

  Ko¶ciuszki 7, Basztowa 12, Mieszka I 12, Chopina 17, Jedno¶ci Narodowej 38, Jedno¶ci Narodowej 40.


  >> III czê¶æ - 309 na  uprawnionych cz³onków w Zgromadzeniu udzia³ wziê³o 25 cz³onków

  III czê¶æ odby³a siê dnia 18.04.2018 roku o godzinie 17:00 w ¶wietlicy Spó³dzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowa³a cz³onków zamieszka³ych w nastêpuj±cych budynkach:

  Okrzei 7, Okrzei 9,  Okrzei 11, Okrzei 13,  Armii Krajowej 11, Armii Krajowej 18 a, Armii Krajowej 18 b.


  >> IV  czê¶æ -  509 na  uprawnionych w Zgromadzeniu udzia³ wziê³o 38 cz³onków

  IV czê¶æ odby³o siê dnia 19.04.2018 roku o godzinie 17:00 w ¶wietlicy Spó³dzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmowa³a cz³onków zamieszka³ych w nastêpuj±cych budynkach:

  Witosa 2a, Witosa 2, Witosa 4, Witosa 6, Witosa 8, Witosa 10, Witosa 12, Racibora 1, Racibora 3, Racibora 4, Racibora 5, Racibora 6,  Racibora 8, Racibora 8a, gara¿e-Witosa).

   

  £±czenie we wszystkich czê¶ciach udzia³ wziê³o 128 cz³onków, co daje 11,82%.

   

  Więcej pdf Informacja o Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Spó³dzielni

   

  Więcej pdf Protokó³ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Cz³onków

                     

  Zrealizowany porz±dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjêcie porzadku obrad.

  3. Przyjêcie protoko³u z Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni odbytego w dniach 24-27.04.2017 r.

  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ( 3 osoby )

  5. Wybór Komisji Wnioskowej ( 2 osoby )

  6. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Zarz±du Spó³dzielni za rok 2017.

  7. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Rady Nadzorczej za rok 2017.    

  8. Przedstawienie zmian do statutu Spó³dzielni.

  9. Dyskusja.

  10. G³osowanie w sprawie uchwa³ dotycz±cych:

  a) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alno¶ci Zarz±du Spó³dzielni za rok 2017

  projekt uchwa³y nr 1 [pdf]
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni sporz±dzonego na dzieñ 31.12.2017 rok

  (315) 343-2500
  c) udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz±du Spó³dzielni

  projekt uchwa³y nr 3 [pdf]
  d) przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci Rady Nadzorczej Spó³dzielni za 2017 rok

  projekt uchwa³y nr 4 [pdf]
  e) uchwalenie nowego brzmienia Statutu Spó³dzielni Mieszkaniowej „Wybrze¿e“ w S³awnie

  projekt uchwa³y nr 5 [pdf]
  f) wyra¿enie zgody na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego usytuowanego w piwnicy bm przy ul. Racibora 3 Pañstwu Urszuli i Janowi Bojko

  662-562-6147                                                                

  11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

  13. Zakoñczenie obrad.

   

  Dokumenty:

  1. Protokó³ z Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni 2017

  >> 207-989-8169

  >> czê¶æ II

  >> czê¶æ III

  >> czê¶æ IV

  2. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie za 2017 rok

  3. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie za 2017 rok

  4. Protokó³ ze sprawdzenia prawid³owo¶ci sporzadzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie za 2017 rok

  5. 8702237847

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych 2018

  Zarz±d Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie uprzejmie informuje, ¿e w dniu 27.03.2018 roku odby³o siê ostatnie Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych.

  Harmonogram odbytych zebrañ w 2018 roku w za³±czniku.

  (347) 706-2496


  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w S³awnie

  W dniu 08 grudnia 2017 roku w s³awieñskim ratuszu odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej w S³awnie, podsumowuj±ca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczêto uroczystym od¶piewaniem Hymnu Polski, a nastêpnie odby³o siê wrêczenie medali dla szczególnie zas³u¿onych dla Miasta S³awna. Zaszczyt ten spotka³ obecnych i by³ych pracowników oraz dzia³aczy Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e".

  Na podstawie Zarz±dzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta S³awno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarz±dzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta S³awno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okoliczno¶ciowym podczas pi±tkowej sesji uhonorowane zosta³y nastêpuj±ce osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Le¶niewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward ¯arkiewicz.

  Tego dnia nagrodzeni zostali równie¿ Ci, którzy od lat wspó³pracuj± ze S³awnem. Okoliczno¶ciowy ryngraf otrzyma³y nastêpuj±ce osoby zwi±zane ze Spó³dzielni±: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

  Sesja uroczy¶cie podsumowa³a roczne obchody jubileuszu, oprócz wrêczenia nagród i odznaczeñ, od¶piewana zosta³a piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana zosta³a Kapsu³a Czasu.

  Rada Nadzorcza, Zarz±d Spó³dzielni oraz wszyscy pracownicy sk³adaj± serdeczne gratulacje odznaczonym.

  50 Spó³dzielni

  50 Spó³dzielni

  50 Spó³dzielni

  50 Spó³dzielni

  Zdjêcia pochodz± z zasobów Urzêdu Miasta w S³awnie.

   


  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Pozwolenie na u¿ytkowanie kompleksu gara¿y przy ulicy Witosa w S³awnie

  Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Wybrze¿e" w S³awnie zakoñczy³a inwestycjê budowy kompleksu 23 gara¿y - sprzedano 21 gara¿y, 2 gara¿e s± w najmie.

  W dniu 13 wrze¶nia 2017 roku Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Wybrze¿e" w S³awnie uzyska³a decyzjê znak PINB.5121.74.I.2017.KR Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S³awnie na u¿ytkownaie kompleksu gara¿y jednostanowiskowych na dzia³ace nr 1359/2 przy ulicy Witosa w S³awnie.

  Skan decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego w S³awnie z dnia 13.09.2017

   

  Wiêcej informacji w dziale INWESTYCJE

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

  50 Spó³dzielni

   

  Korowód  z okazji 700-lecia Miasta S³awna

  W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta S³awna udzia³ wziêli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie.  

  Spó³dzielniê reprezentowa³o 70 osób - byli to pracownicy Spó³dzielni oraz emeryci i renci¶ci z rodzinami.

  Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gad¿ety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

   

  Odznaczenie Prezesa Spó³dzielni przez Prezydenta RP

  Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w S³awnie zosta³ odznaczony SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI. Odznaczenie zosta³o przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudê. Uroczysto¶æ wrêczenia odby³a siê 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w S³awnie.


   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

  Budowa instalacji cyrkulacji ciep³ej wody na razie nie bêdzie realizowana

  MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczêstszych pytañ i odpowiedzi dotycz±cych budowy instalacji ciep³ej wody:

  • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
  • >>Mickiewicza nr 3,
  • >>Powstañców Wielkopolskich nr 2.

  SM WYBRZE¯E

  Pytania i odpowiedzi w za³±czniku poni¿ej [pdf].

  8652411795

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

  Komu przys³uguje dodatek mieszkaniowy??


  Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze ¶rodków publicznych (gminnych) tej czê¶ci wydatków na lokal, która przekracza okre¶lony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Czê¶æ wydatków na mieszkanie musi pokryæ sam wnioskodawca i jest to czê¶æ okre¶lona w procentach bie¿±cych dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysoko¶ci i wyp³acania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przys³uguje dodatek mieszkaniowy, okre¶laj±c tytu³ prawny, kryterium dochodowe i normatywn± powierzchniê lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego, jako niezbêdne przes³anki uprawniaj±ce do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

  Więcej pdf
  W dziale informacje mo¿na pobraæ wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

  Dokumenty w wersji elektronicznej
  Zapraszamy do zapoznania siê z dokumentami w wersji elektronicznej, które ju¿ dzi¶ mo¿na pobraæ i wype³niæ.

  (907) 671-3620

   

  Podejmowane przez Spó³dzielniê starania maj± na celu u³atwiæ i przyspieszyæ za³atwianie wszelkich formalno¶ci przez cz³onków, w³a¶cicieli i u¿ytkowników lokali.

  Więcej

   

  OG£OSZENIE SPÓ£DZIELNI

  Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

  Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

   

  SM WYBRZEZE

   

  (937) 314-5125

   

  Więcej

  Feature-1 Zrealizowane

  inwestycje

  Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spó³dzielni Mieszkaniowej "Wybrze¿e" w Sławnie281-731-7750radicle

  Feature-2 Informacje

   

 • 4752441688
 • touchiness
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • 4029627624
 • xylopyrography
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.