Kallelse till årsmöte 10/4 kl. 18.30, i matsalen på Hammarlundens skola, Lövnäs

Välkommen till vårt årsmöte avseende verksamhetsåret 2017

Till vårt årsmöte har vi i år bett en representant från serviceförvaltningen och en från ”politiken” att delta. Vi avser att redovisa de erfarenheter vi fått av VA-utbyggnaden på hela östra Hammarö. Erfarenheter av såväl kommunens agerande som entreprenörers m m. Underlaget för rapporten kommer vi att be er medlemmar om via e-mail eller brev. Rapporten är tänkt att vara till för dem som väntar på VA och för kommunen. Vi rapporterar också om taxeläget.

Dagordning

• 1. mötet öppnas.

8018516571

Välkommen till vårt årsmöte avseende verksamhetsåret 2016

I år har vi bjudit in servicenämndens ordförande Margareta Ivarsson för att vi ska kunna ställa frågor och få diskutera med henne om aktuella problem. I skrivande stund väntar vi fortfarande på den av kommunen begärda utredning om ytrelaterad anslutningsavgift. Sannolikt är den klar i maj och vi kommer iså fall att kunna diskutera innebörden av den.

Dagordning

• 1. mötet öppnas.
• 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare
• 3. mötets behöriga utlysande

2048836971

Östra Hammarö VA-förenings årsmöte
16 maj 2015 kl 16, Hammarlundens skola

Årsberättelsen i PDF:
/213.88.212.99/sites/default/files/Protokoll_Arsmote_2015.pdf

§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av föreningsordförande Göran Stålfors som hälsade välkommen.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare, tillika rösträknare
Till mötesordförande valdes Göran Stålfors, till sekreterare Kerstin Stålfors, till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Birgitta Gabrielsson och Inga-Maj Wennberg.

§ 3. Mötets behöriga utlysande

914-565-3756

Ekonomi
Årets resultat: -2.582 kr
Kassabehållining: 43.897kr
Årsberättelse enligt bilaga
Verksamhetsplan 2015 enligt bilaga
Medlemsavgiften fastställdes till 100kr per år och debiteras samtidigt för 2015 och 2016.

Val
Ordförande: Göran Stålfors
Övriga styrelsemedlemmar:
Olle Andersson, Lindenäs (vice ordförande)
Jimmy Mattsson, Västra Tye (ekonomi)
Britt-Marie Nylén, Östra Tye, suppleant Mårten Skärberg
Annika Sik, Östra Tye (sekreterare)
Mairon Fjellman; Gråberg
Kerstin Ternsell, Rud
Jörg Parageigis, Laxdalen
Revisorer:
Rolf Lundgren och Peter Ågren,

Kallelse till årsmöte 3/5 kl. 16, i Hammarlundens matsal

Välkommen till vårt årsmöte för 2014.

Utöver traditionella årsmötesförhandlingar kommer vi att få en rapport om läget i VA-utbyggnaden samt hur planarbetet fortsatt. Vi kommer också att få möjlighet att diskutera larm. Observera att på baksidan av detta blad finns ett erbjudande från Verisure som förutsätter att om du är intresserad så måste du boka tid för besök före sista mars.

Dagordning
• 1. mötet öppnas.
• 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare
• 3. mötets behöriga utlysande
• 4. föredragningslistan

(352) 365-3096

Hej,
Efter mitt förra mail väcktes frågor från andra områden än dem som beskrevs i mailet. Därför ställde jag även dessa frågor till William Strömgren. Nedan framgår såväl frågorna som svaren:

Svaren är skrivna i fetsil. Många av svaren är avhängda ett politiskt beslut så det jag (William Strömgren) skriver får ni ta med en stor nypa salt. Efter valet har jag idag ingen vetskap om hur politiken prioriterar och tänker i dessa frågor. Mina svar är utifrån tidigare diskussioner.

Medlemsinformation angående utbyggnadsplanerna

Efter antagen ny VA-taxa (som vi måste vara nöjda med) och en engagerande valomgång är vi nu tillbaka i vardagen och VA-frågorna kommer tillbaka. Vi har nu haft kontakt med William H Strömgren, kommunens VA-chef, och fått följande besked om hur det går med utbyggnaden av va-nätet för närvarande. Håller man tidsplanerna?
William svarar såhär:

Enligt projektgruppens utbyggnadsplan ska Västra Tye vara utbyggd under 2016 och Östra Tye 2017. Samråd med de boende på Västra Tye kommer pågå under hösten. Vi kommer informera och börja kalla till dessa möten inom några veckor skulle jag tro.

Beslut om ny VA-taxa

Så var det taget, beslutet om ny VA-taxa. Den börjar att gälla 1/1 -15.

Brukningsavgiften blir inkl moms:

Fast avgift per år: 1026:-
Avgift per kbm vatten: 28,10
Avgift per år och lägenhet: 1063:-

På tidigare fråga har vi fått besked att gäststuga som hör till familjens boende inte räknas som en ytterligare lägenhet, däremot gör den det om den används för uthyrning.

Anslutningsavgift inkl moms:
Fast avgift, full anslutning: 210 000:-

Medlemsmeddelande juni, 2014

Ny VA-taxa på väg att antas

Den andra juni sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott och enades om en ny VA-taxa på Hammarö från och med 1 januari 2015. Om det blir som förväntat kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget den 23 juni.

458-256-9989

Närvarande vid mötet:
Siw Gidlöf (S), Margareta Ivarsson (C), Charlotta Blom (M), Torbjörn Stenwreth (M) samt ca 60 åhörare bestående av dels medlemmar i Östra Hammarö VA förening dels andra intresserade.

Henrik Smedberg (moderator) inledde med frågan: Var man står beträffande VA-taxan idag?
Margareta Ivarsson ansåg att läget är bekymmersamt. Förslag har lagts som man har fått backa på. Det finns ingen enighet som man kan gå fram med. En bred lösning vore bra.

Prenumerera på innehåll