9.12.09

678-281-7506 - Pawe³ mi pokaza³. Du¿o albumów fotograficznych. Zamiast szukania prezentów w centrach handlowych. Ul. £ucka przy Norblinie.
K

Dzisiaj pod palm±. Greenpeace vs ocieplenie klimatu. Donald vs tambylcy. Fajne

8.12.09

Warszawa-Kielce
bow tie
(510) 938-9733

27.10.09

...
Wudu. Pragd Pd.
8595871694

30.7.09

Trochê jeszcze skanów z trixa, olympusy oba.
Jasiek AD 2006, Mania AD 2009
4094205808

Mania i Jasiek AD 2009


¦w. Zofia
954-430-3084

Janek w pêdzie AD 1952;)
501-221-9168

27.7.09

Jeszcze skany, g³ównie Bike Punk Fest.

porcelain glass
Skany z kilku klisz i miejsc. Czerwiec-lipiec 2009, mju2 i olympus rd.
581-992-6647
3478766001
9057450589

(888) 758-1668

(561) 419-2574

5.6.09

(774) 549-1340
Nie u³atwiam go¶ciowi zadania. Mówiê: "co¶ bia³ego, ¿ebym wypi³ pó³ butelki i dalej mi siê chcia³o. I nie Nowy ¦wiat, jeno Europa". Facet wyci±ga to bia³e Bordo i mówi: "To najlepsze, co mam. Dwadzie¶cia piêæ z³otych". Ja na to: "Najlepsze w kategorii do trzydziestu, rozumiem?" "Tak" - mierzy mnie wzrokiem. Dzisiaj nie wygl±dam na wiêcej.
K

9.1.09

510-721-5852
nie mam czego pokazywaæ, wiêc chwilowo zamilknê. Niech m³odzi przechwyc± pa³eczkê...
k