Èç¹ûÄú²»ÏëµÈ´ý£¬Çëµã»÷´Ë´¦£¡"; $_Lang_arr['Message_System'] = "ϵͳÏûÏ¢"; $_Lang_arr['Message_Not_topicID'] = "¶Ô²»Æð£¬ÇëÑ¡ÔñÀ¸Ä¿ID£¡"; $_Lang_arr['Message_Repeat'] = "ϵͳÒѾ­´æÔÚÒ»ÌõÖØÃûµÄ¼Ç¼,Çë¼ì²éÐ޸ģ¡"; $_Lang_arr['Message_Please_Input'] = "ÄúûÓÐÊäÈë:"; $_Lang_arr['Message_Compart'] = "[ʹÓöººÅ , ·Ö¸ô]"; /WebÒ³ÃæÌáʾ $_Lang_arr['Message_Web_001'] = "ÄúµÄ¶©µ¥ÒѾ­Ìá½»£¬ÎÒÃÇÓÐרÃÅÈËÔ±¾¡¿ì´¦Àí¡£"; $_Lang_arr['Message_Web_002'] = "ÇëÊäÈëEMAIL£¡"; $_Lang_arr['Message_Web_003'] = "¸ÃÎļþÒѾ­²»´æÔÚ£¡"; /ͨÓà $_Lang_arr['Msg_Yes'] = "ÊÇ"; $_Lang_arr['Msg_No'] = "·ñ"; $_Lang_arr['Msg_Add'] = "Ìí¼Ó"; $_Lang_arr['Msg_Update'] = "ÐÞ¸Ä"; $_Lang_arr['Msg_Delete'] = "ɾ³ý"; $_Lang_arr['Msg_View'] = "²é¿´"; $_Lang_arr['Msg_Select'] = "Ñ¡Ôñ"; $_Lang_arr['Msg_Back'] = "·µ»Ø"; $_Lang_arr['Msg_Succeed'] = "³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Submit'] = "È·¶¨"; $_Lang_arr['Msg_Reset'] = "ÖØÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Order'] = "ÅÅÐò"; $_Lang_arr['Msg_Name'] = "Ãû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Date'] = "ʱ¼ä"; $_Lang_arr['Msg_Manager'] = "¹ÜÀíÑ¡Ïî"; $_Lang_arr['Msg_Please'] = "ÇëÊäÈë"; $_Lang_arr['Msg_TopicID'] = "¶ÔÓ¦À¸Ä¿"; $_Lang_arr['Msg_Upload_Img'] = "ÉÏ´«Í¼Æ¬"; $_Lang_arr['Msg_Back_1'] = "·µ»ØÉÏÒ»Ò³"; $_Lang_arr['Msg_Add_Succeed'] = "Ìí¼Ó³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Update_Succeed'] = "Ð޸ijɹ¦ "; $_Lang_arr['Msg_Del_Succeed'] = "ɾ³ý³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Url'] = "Á´½ÓµØÖ·"; $_Lang_arr['Msg_isPublic'] = "ÊÇ·ñÏÔʾ"; $_Lang_arr['Msg_View_Img'] = "²é¿´Í¼Æ¬"; $_Lang_arr['Msg_Del_Img'] = "ɾ³ýͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Del_File'] = "ɾ³ýÎļþ"; $_Lang_arr['Msg_Type'] = "ÀàÐÍ"; $_Lang_arr['Msg_Key'] = "¹Ø¼ü×Ö"; $_Lang_arr['Msg_Public'] = "·¢²¼"; $_Lang_arr['Msg_Select_All'] = "È«²¿Ñ¡¶¨"; $_Lang_arr['Msg_Cancel_All'] = "È¡ÏûÈ«Ñ¡"; $_Lang_arr['Msg_Option'] = "Ñ¡Ïî"; $_Lang_arr['Msg_isHome'] = "Ê×Ò³ÏÔʾ"; $_Lang_arr['Msg_isNew'] = "×îÐÂ"; $_Lang_arr['Msg_isBold'] = "¼Ó´Ö"; $_Lang_arr['Msg_isRed'] = "ºìÉ«"; $_Lang_arr['Msg_Max'] = "¸ö×Ö·ûÒÔÄÚ"; $_Lang_arr['Msg_Data_Scarcity'] = "Êý¾Ý²»ÍêÕû"; $_Lang_arr['Msg_Close'] = "¹Ø±Õ"; $_Lang_arr['Msg_Intangibly_Error'] = "δ֪´íÎó"; $_Lang_arr['Msg_Passwprd_Error'] = "ÃÜÂë´íÎó"; /·ÖÒ³ $_Lang_arr['Msg_Page'] = "Ò³"; $_Lang_arr['Msg_Page_All'] = "¹²"; $_Lang_arr['Msg_Page_Site'] = "¼Ç¼"; $_Lang_arr['Msg_Page_This'] = "ÕâÊǵÚ"; $_Lang_arr['Msg_Page_Home'] = "Ê×Ò³"; $_Lang_arr['Msg_Page_Tail'] = "βҳ"; $_Lang_arr['Msg_Page_Previous'] = "ÉÏÒ»Ò³"; $_Lang_arr['Msg_Page_Next'] = "ÏÂÒ»Ò³"; /Setting ϵͳÉèÖà $_Lang_arr['Msg_Setting_Sys'] = "ϵͳÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_siteName'] = "ÍøÕ¾Ãû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_templateDIR'] = "Ä£°åĿ¼"; $_Lang_arr['Msg_Setting_charset'] = "ÍøÕ¾±àÂë"; $_Lang_arr['Msg_Setting_language'] = "ºǫ́ÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_dateFormat'] = "ʱ¼ä¸ñʽ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_contentKeyword'] = "¹Ø¼ü×Ö(google...ËÑË÷,ÓÃ;·Ö¿ª)"; $_Lang_arr['Msg_Setting_isPublic'] = "Ñ¡ÔñÓòÃûĬÈÏÓïÑÔ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Format'] = "¸ñʽ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_HomeImg'] = "Ê×Ò³±ê־ͼ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Topic'] = "À¸Ä¿ÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Topic_2'] = "À¸Ä¿¼ò½éÃèÊö×î´ó×ÖÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Product'] = "²úÆ·ÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Product_2'] = "²úÆ·ÁбíÏÔʾÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Product_3'] = "¶¨Òå²úƷĬÈÏͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News'] = "ÐÂÎÅÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_2'] = "ÐÂÎÅÃèÊö×î´ó×ÖÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_3'] = "Ê×Ò³ÐÂÎÅÌõÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_4'] = "Ê×Ò³ÐÂÎűêÌⳤ¶È"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_5'] = "À¸Ä¿ÐÂÎÅÌõÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_6'] = "À¸Ä¿ÐÂÎűêÌⳤ¶È"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_7'] = "Ïà¹ØÐÂÎÅÌõÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_News_8'] = "Ïà¹ØÐÂÎÅʱ±êÌⳤ¶È"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Download'] = "ÏÂÔØÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Download_2'] = "ÏÂÔØÁбíÏÔʾÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Download_3'] = "¶¨ÒåÏÂÔØĬÈÏͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Video'] = "ÊÓƵÉèÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Video_Height'] = "ÊÓƵ¸ß"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Video_Width'] = "ÊÓƵ¿í"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Video_Rows'] = "ÿҳÏÔʾÐÐÊý"; $_Lang_arr['Msg_Setting_Video_Cols'] = "ÿҳÏÔʾÁÐÊý"; /רÌâ $_Lang_arr['Msg_Subject'] = "רÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_subjectName'] = "רÌâÃû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_topicID'] = "רÌâλÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Function'] = "רÌ⹦ÄÜ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_isPublic'] = "ÊÇ·ñÏÔʾ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Key'] = "¹Ø¼ü×Ö"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Align'] = "רÌâλÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_listNum'] = "רÌâÌõÊý"; $_Lang_arr['Msg_Subject_TopicIDs'] = "רÌⷶΧ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Temp'] = "רÌâÄ£°å"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Parameter'] = "רÌâ²ÎÊý"; $_Lang_arr['Msg_Subject_customText'] = "×Ô¶¨ÒåÄÚÈÝ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Align_Place'][1] = "×ó²à"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Align_Place'][2] = "Öмä"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Align_Place'][3] = "ÓÒ²à"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][news] = "Ïà¹ØÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][message] = "Ïà¹ØÐÅÏ¢"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][product] = "Ïà¹Ø²úÆ·"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][download] = "Ïà¹ØÏÂÔØ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][question] = "Ïà¹ØÎÊÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions']['case'] = "Ïà¹Ø°¸Àý"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][custom] = "×Ô¶¨ÒåÄÚÈÝ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][mem_login] = "Login"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Functions'][bbs] = "bbsÐÅÏ¢ÏÔʾ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_ListAll'] = "ÁгöËùÓÐרÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Add'] = "Ìí¼ÓרÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Subject_Help'] = "Äã¿ÉÒÔÑ¡Ôñ²»Í¬µÄ×ֶνøÐÐÅÅÐòÒÔ±ã½øÐвéÕÒ£¬Ãû³ÆΪºìÉ«µÄ±íʾ¸ÃÀ¸Ä¿²»ÏÔʾ¡£"; /À¸Ä¿¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Channel'] = "ƵµÀ"; $_Lang_arr['Topic_Manager'] = "[À¸Ä¿¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['CHANNEL_Manager'] = "[ƵµÀ¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['CHANNEL_Update'] = "[ƵµÀÐÞ¸Ä]"; $_Lang_arr['CHANNEL_Delete'] = "[ƵµÀɾ³ý]"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Add'] = "Ìí¼ÓƵµÀ"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Update'] = "ÐÞ¸ÄƵµÀ"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Title'] = "ƵµÀÃû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Image'] = "ƵµÀͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Level'] = "ËùÊô¼¶±ð"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Description'] = "ƵµÀÃèÊö"; $_Lang_arr['Msg_Channel_Temp'] = "ƵµÀÄ£°å"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Del'] = "[ɾ³ýÀ¸Ä¿]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Update'] = "[ÐÞ¸ÄÀ¸Ä¿]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Subject'] = "[רÌâ¹ÜÀí]"; /¹¦ÄÜ $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['question'] = "[ÎÊÌâ¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['form'] = "[±íµ¥¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['download'] = "[ÏÂÔعÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['message'] = "[ÐÅÏ¢¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['news'] = "[ÐÂÎŹÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['product'] = "[²úÆ·¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['qingqiu'] = "[ÇëÇó¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['joblib'] = "[È˲ŹÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['minglu'] = "[Ãû¼¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['activity'] = "[»î¶¯¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['member'] = "[»áÔ±¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['webmap'] = "[ÍøÕ¾µØͼ]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['video'] = "[ýÌå²¥·Å]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['mem_gqinfo'] = "[¹©ÇóÐÅÏ¢]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['pic'] = "[ͼƬ¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['vote'] = "[µ÷²é¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['diaocha'] = "[µ÷²é¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Fun']['guestbook'] = "[ÁôÑÔ¹ÜÀí]"; $_Lang_arr['Msg_Topic'] = "À¸Ä¿"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Add'] = "Ìí¼ÓÀ¸Ä¿"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Update_2'] = "ÐÞ¸ÄÀ¸Ä¿"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Title'] = "À¸Ä¿Ãû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Topic_num'] = "¼Ç¼Êý"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Place'] = "λÖÃ"; $_Lang_arr['Msg_Topic_ChannelID'] = "ËùÊôƵµÀ"; $_Lang_arr['Msg_Topic_TopicID'] = "ËùÊôÀ¸Ä¿"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Function'] = "À¸Ä¿¹¦ÄÜ"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Img'] = "À¸Ä¿Í¼Æ¬"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Parameter'] = "´«µÝ²ÎÊý"; $_Lang_arr['Msg_Topic_Temp'] = "À¸Ä¿Ä£°å"; $_Lang_arr['Msg_Topic_groupID'] = "ÃÜÂë±£»¤"; $_Lang_arr['Msg_Topic_groupID_2'] = "ÊäÈëÓÐȨ²é¿´µÄ×éµÄIDºÅÂ룬Óá°,¡±·Ö¸î¿ª£¬Èç²»ÐèÒªÃÜÂë±£»¤£¬ÔòΪ¿Õ¡£"; $_Lang_arr['Msg_Topic_List_2'] = "Äã¿ÉÒÔÑ¡Ôñ²»Í¬µÄ×ֶνøÐÐÅÅÐòÒÔ±ã½øÐвéÕÒ£¬Ãû³ÆΪºìÉ«µÄ±íʾ¸ÃÀ¸Ä¿²»ÏÔʾ¡£"; /Óû§µÇ¼ $_Lang_arr['Msg_Login_info'] = "¹ÜÀíÔ±µÇ¼£ºÇë×¢ÒâÃÜÂëµÄ´óСд"; $_Lang_arr['Msg_Login_user'] = "µÇ¼ÕÊ»§"; $_Lang_arr['Msg_Login_pass'] = "µÇ¼ÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_Login_wjpass'] = "Íü¼ÇÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_Login_Welcome'] = "Welcome"; $_Lang_arr['Msg_Login_Up_Password'] = "Password"; $_Lang_arr['Msg_Login_Up_Setting'] = "Setting"; $_Lang_arr['Msg_Login_Logout'] = "Logout"; $_Lang_arr['Msg_Login_Logs'] = "µÇ¼¹ÜÀíÃæ°å"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_1'] = "Óû§ÐèÒªµÇ¼"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_2'] = "2´ÎÊäÈëÃÜÂë²»Ïàͬ£¬ÇëÖØÐÂÊäÈ룡"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_3'] = "Óû§×¢²á³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Login_info_4'] = "µÇ¼³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Login_info_5'] = "Õ˺ÅÃÜÂë²»ÕýÈ·£¬ÇëÖØмÈë¡£"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_6'] = "Í˳ö³É¹¦ "; $_Lang_arr['Msg_Login_info_7'] = "¸ÃÀ¸Ä¿ÐèÒªµÇ¼ºó²é¿´!"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_8'] = "¸Ã×éÓû§Ã»ÓÐÊÚȨ"; $_Lang_arr['Msg_Login_info_9'] = "¸ÃÕ¾µãÕýÔÚά»¤£¬ÇëÉÔºó·ÃÎÊ"; /Ãû¼¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Minglu'] = "Ãû¼"; $_Lang_arr['Msg_Minglu_Add'] = "Ìí¼ÓÃû¼"; $_Lang_arr['Msg_Minglu_Update'] = "ÐÞ¸ÄÃû¼"; $_Lang_arr['Msg_Minglu_Name'] = "Ãû³Æ"; /Ãû¼Óû§¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_WebUser'] = "»áÔ±"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Add'] = "Ìí¼ÓÓû§"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Update'] = "ÐÞ¸ÄÓû§"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Group'] = "Óû§×é"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Group_Name'] = "×éÃû"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_isDefault'] = "ÊÇ·ñĬÈÏ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Img'] = "Img"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Name'] = "ÐÕÃû"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Pass'] = "ÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Position'] = "Position"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Year'] = "Year"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Company'] = "Company"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Service'] = "Service"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Title'] = "Title"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Address'] = "Address"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Tel'] = "Tel"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Fax'] = "Fax"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Email'] = "Email"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Website'] = "Website"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Resume'] = "Resume"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Company_info'] = "¹«Ë¾¼ò½é"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Office'] = "¹«Ö°"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_isDedication'] = "ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÏ×´Ç"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_isAddress'] = "ÊÇ·ñÏÔʾÔÚͨѶ¼"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_isXianxi'] = "ÊÇ·ñÏÔʾÏêϸ×ÊÁÏ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_isLogin'] = "ÊÇ·ñ¿ÉÒԵǽ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Dedication'] = "Ï×´Ç"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_List'] = "Ãû¼"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_User_List'] = "[»áÔ±Áбí]"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_User_Business'] = "ְλ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_User_Row'] = "ËùÔÚÐÐ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_Select'] = "ÔÚÁбíÖÐÑ¡Ôñ"; $_Lang_arr['Msg_WebUser_LoginTime'] = "×îºóµÇ¼"; /»î¶¯¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_activity'] = "»î¶¯"; $_Lang_arr['Msg_activity_Add'] = "Ìí¼Ó»î¶¯"; $_Lang_arr['Msg_activity_Update'] = "Ð޸Ļ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Title'] = "»î¶¯Title"; $_Lang_arr['Msg_activity_Location'] = "Location"; $_Lang_arr['Msg_activity_Description'] = "Description"; $_Lang_arr['Msg_activity_DateFrom'] = "Date From"; $_Lang_arr['Msg_activity_DateTo'] = "Date To"; $_Lang_arr['Msg_activity_Detail'] = "»î¶¯ÏêÇé"; /»î¶¯Í¼Æ¬ $_Lang_arr['Msg_activity_Fun'] = "¹¦ÄÜ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Feature'] = "»î¶¯»¨Ðõ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic'] = "ͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_Title'] = "Title"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_File'] = "ͼƬÎļþ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_Previous'] = "Previous"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_Next'] = "Next"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_Add'] = "Ìí¼ÓͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_activity_Pic_Update'] = "ÐÞ¸ÄͼƬ"; /ÐÂÎÅ $_Lang_arr['Msg_News'] = "ÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_News_Title'] = "ÐÂÎűêÌâ"; $_Lang_arr['Msg_News_Add'] = "Ìí¼ÓÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_News_Description'] = "ÐÂÎÅÃèÊö"; $_Lang_arr['Msg_News_Description_2'] = "×¢Ò⣺Çë²»Òª´óÓÚ200×Ö£¬ÏÔʾÔÚÊ×Ò³»òÄÚÒ³ÁÐ±í²»»áÏÔʾÔÚÄÚÈÝÖÐ"; $_Lang_arr['Msg_News_Content'] = "ÄÚÈÝ"; $_Lang_arr['Msg_News_Update'] = "ÐÞ¸ÄÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_News_Description'] = "ÐÂÎÅÃèÊö"; $_Lang_arr['Msg_News_Time'] = "ÐÂÎÅÈÕÆÚ"; $_Lang_arr['Msg_News_Author'] = "ÐÂÎÅ×÷Õß"; $_Lang_arr['Msg_News_derivation'] = "ÐÂÎÅÀ´Ô´"; $_Lang_arr['Msg_News_isPublic']['N'] = "δ·¢²¼µÄÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_News_isPublic']['Y'] = "ÒÑ·¢²¼µÄÐÂÎÅ"; $_Lang_arr['Msg_News_isPublic']['ALL'] = "ËùÓÐÐÂÎÅ"; /ÐÅÏ¢¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Message'] = "ÐÅÏ¢"; $_Lang_arr['Msg_Message_Update'] = "±à¼­ÐÅÏ¢"; /ÏÂÔعÜÀí $_Lang_arr['Msg_Download'] = "ÏÂÔØ"; $_Lang_arr['Msg_Download_Add'] = "Ìí¼ÓÏÂÔØ"; $_Lang_arr['Msg_Download_Update'] = "ÐÞ¸ÄÏÂÔØ"; $_Lang_arr['Msg_Download_Title'] = "ÏÂÔرêÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Download_Num'] = "±àºÅ"; $_Lang_arr['Msg_Download_Size'] = "´óС"; $_Lang_arr['Msg_Download_Description'] = "ÃèÊö"; $_Lang_arr['Msg_Download_Image'] = "ÏÂÔØͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Download_File'] = "Îļþ"; $_Lang_arr['Msg_Download_URL'] = "µØÖ·"; $_Lang_arr['Msg_Download_URL_2'] = "Èç¹ûÄã²»´Ó±¾»úÉÏ´«Ôò¿ÉÒÔÖ±½ÓÌîдÆäËûÔ¶³ÌURl"; /ÎÊÌâ¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Question'] = "ÎÊÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Question_type'] = "·ÖÀà"; $_Lang_arr['Msg_Question_Title'] = "ÎÊÌâ±êÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Question_Result'] = "ÎÊÌâ´ð°¸"; $_Lang_arr['Msg_Question_Add'] = "Ìí¼ÓÎÊÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Question_Update'] = "ÐÞ¸ÄÎÊÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Question_Oeder'] = "¿ÉÒÔÑ¡Ôñ²»Í¬µÄ×ֶνøÐÐ ÅÅÐòÒÔ±ã½øÐвéÕÒ"; $_Lang_arr['Msg_Question_typeAdd'] = "Ìí¼Ó·ÖÀà"; $_Lang_arr['Msg_Question_typeUpdate'] = "Ð޸ķÖÀà"; $_Lang_arr['Msg_Question_typeTitle'] = "·ÖÀàÃû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Question_typeDescription'] = "Àà±ðÃèÊö"; /±íµ¥¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Form'] = "±íµ¥"; $_Lang_arr['Msg_Form_Custom'] = "±íµ¥×Ô¶¨Òå"; $_Lang_arr['Msg_Form_Content'] = "ÄÚÈݹÜÀí"; $_Lang_arr['Msg_Field']['1'] = "Îı¾¿ò"; $_Lang_arr['Msg_Field']['2'] = "Ñ¡Ôñ¿ò"; $_Lang_arr['Msg_Field']['3'] = "ÏÂÀ­¿ò"; $_Lang_arr['Msg_Field_Name'] = "×Ö¶ÎÃû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Field_Type'] = "×Ö¶ÎÀàÐÍ"; $_Lang_arr['Msg_Field_Add'] = "Ìí¼Ó×Ö¶Î"; $_Lang_arr['Msg_Field_Update'] = "ÐÞ¸Ä×Ö¶Î"; /ϵͳÓû§¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_SysUser'] = "ϵͳÓû§"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_Add'] = "Ìí¼ÓϵͳÓû§"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_Update'] = "ÐÞ¸ÄϵͳÓû§"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_Name'] = "Óû§Ãû"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_Email'] = "Óû§EMAIL"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_OldPass'] = "Ô­ÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_NewPass'] = "ÐÂÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_SysUser_ConfirmPassword'] = "È·ÈÏÃÜÂë"; $_Lang_arr['Message_Password_Differ'] = "2´ÎÊäÈëÃÜÂë²»Ïàͬ£¬ÇëÖØÐÂÊäÈ룡"; /ϵͳÓû§¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_1'] = "ÌìÇ°µÄÈÕÖ¾"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_2'] = "Çå³ýËùÓÐÈÕÖ¾"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_3'] = "²é¿´ÈÕÖ¾"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_4'] = "Çå³ý"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_5'] = "ÈÕÖ¾Òѳɹ¦É¾³ý"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_6'] = "¶Ô²»Æ𣬲»ÄÜÐÞ¸Äϵͳ¹ÜÀíÔ±µÄȨÏÞ£¡"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_7'] = "ϵͳ¹ÜÀíԱȨÏÞ¸ü¸Ä"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_8'] = "ϵͳÉèÖÃȨÏÞ"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_9'] = "ÄÜ·ñÉèÖÃϵͳѡÏî"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_10'] = "ÄÜ·ñ¹ÜÀíÀ¸Ä¿½á¹¹"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_11'] = "ÄÜ·ñÌí¼Óɾ³ý¹ÜÀíÔ±"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_12'] = "ÄÜ·ñÐÞ¸ÄÃÜÂë"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_13'] = "À¸Ä¿²Ù×÷ȨÏÞ"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_14'] = "×ÊÁÏÐ޸ijɹ¦ "; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_15'] = "¶Ô²»Æð£¬Äú²»ÄÜɾ³ýϵͳ¹ÜÀíÔ±µÄÕ˺ţ¡"; $_Lang_arr['Msg_Sys_Log_16'] = "¹ÜÀíÔ±ÒѾ­É¾³ý³É¹¦ "; /²úÆ·¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Product'] = "²úÆ·"; $_Lang_arr['Msg_Product_Add'] = "Ìí¼Ó²úÆ·"; $_Lang_arr['Msg_Product_Update'] = "Ð޸IJúÆ·"; $_Lang_arr['Msg_Product_Title'] = "²úÆ·Ãû³Æ"; $_Lang_arr['Msg_Product_ID'] = "²úÆ·±àºÅ"; $_Lang_arr['Msg_Product_Price'] = "²úÆ·¼Û¸ñ"; $_Lang_arr['Msg_Product_Description'] = "²úÆ·¼ò½é"; $_Lang_arr['Msg_Product_Img'] = "²úƷͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_Product_Particular'] = "Ïêϸ×ÊÁÏ"; /×é¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Group'] = "×é"; $_Lang_arr['Msg_Group_Add'] = "Ìí¼Ó×é"; $_Lang_arr['Msg_Group_Update'] = "ÐÞ¸Ä×é"; $_Lang_arr['Msg_Group_Delete'] = "ɾ³ý×é"; $_Lang_arr['Msg_Group_Name'] = "×éÃû"; $_Lang_arr['Msg_Group_Key'] = "¹Ø¼ü´Ê"; /¹ã¸æ¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_AD'] = "¹ã¸æ"; $_Lang_arr['Msg_AD_GroupID'] = "¹ã¸æλ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Manager'] = "[¹ã¸æÁбí]"; $_Lang_arr['Msg_AD_Count'] = "¹ã¸æÊýÁ¿"; $_Lang_arr['Msg_AD_Add'] = "Ìí¼Ó¹ã¸æ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Update'] = "Ð޸Ĺã¸æ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Delete'] = "ɾ³ý¹ã¸æ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Title'] = "¹ã¸æ±êÌâ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Img'] = "¹ã¸æͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_AD_Url'] = "¹ã¸æÁ´½ÓµØÖ·"; $_Lang_arr['Msg_AD_View'] = "ÏÔʾ´ÎÊý"; $_Lang_arr['Msg_AD_Click'] = "µã»÷´ÎÊý"; /ÊÓƵÎļþ¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Video'] = "ÊÓƵ"; $_Lang_arr['Msg_Video_Play'] = "²¥·Å"; $_Lang_arr['Msg_Video_Add'] = "Ìí¼ÓÊÓƵ"; $_Lang_arr['Msg_Video_Update'] = "ÐÞ¸ÄÊÓƵ"; $_Lang_arr['Msg_Video_Delete'] = "ɾ³ýÊÓƵ"; $_Lang_arr['Msg_Video_Count'] = "ÎļþÊýÁ¿"; $_Lang_arr['Msg_Video_Manager'] = "Îļþ¹ÜÀí"; $_Lang_arr['Msg_Video_Title'] = "Îļþ±êÌâ"; $_Lang_arr['Msg_Video_GroupID'] = "Îļþ×é"; $_Lang_arr['Msg_Video_File'] = "ÊÓƵÎļþ"; $_Lang_arr['Msg_Video_Url'] = "ÊÓƵÎļþURL"; $_Lang_arr['Msg_Video_Url_2'] = "Îļþ³¬¹ý2M£¬ÇëʹÓÃFTPÉÏ´«ºóʹÓÃURLÁ¬½Ó¡£"; $_Lang_arr['Msg_Video_Type'] = "ÊÓƵÎļþÀàÐÍ"; /¹©ÇóÐÅÏ¢ $_Lang_arr['Msg_gqinfo'] = "¹©ÇóÐÅÏ¢"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Name'] = "·¢²¼ÈË"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Title'] = "ÐÅÏ¢±êÌâ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Type'] = "ÐÅÏ¢ÀàÐÍ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Type_arr'][1] = "¹©Ó¦"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Type_arr'][2] = "Çó¹º"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Time'] = "·¢²¼ÈÕÆÚ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Img'] = "ÐÅϢͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_Img_No'] = "ûÓÐÐÅϢͼƬ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_isPublic'] = "ÉóºËͨ¹ý"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_gqInfo'] = "ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ"; $_Lang_arr['Msg_gqinfo_View'] = "²é¿´ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ"; /µ÷²é¹ÜÀí $_Lang_arr['Msg_Diaocha'] = "µ÷²é"; $_Lang_arr['Msg_Diaocha_Add'] = "Ìí¼Óµ÷²é"; $_Lang_arr['Msg_Diaocha_Update'] = "Ð޸ĵ÷²é"; $_Lang_arr['Msg_Diaocha_Delete'] = "ɾ³ýµ÷²é"; ?> »¶Ó­¹âÁÙ::¹ãÖÝÃÀÊõѧԺ::ѧÉú´¦
¹ãÖÝÃÀÊõѧԺÖ÷Õ¾ ѧÉú¹¤×÷ 707-382-6425 (518) 633-6113 ¼ÓÈëÊÕ²Ø ÉèΪÖ÷Ò³
»¶Ó­¹âÁÙ::¹ãÖÝÃÀÊõѧԺ::ѧÉú´¦
(580) 454-1533469-716-8600
470-928-6761
rouseabout
319-291-6881
785-266-5842
½ÌÓýϵ03¼¶¿Î³Ì×÷Æ·
(816) 979-3814
ÁõÏ£À¶×÷Æ·Õ¹
ÕÅ×Ú´ï×÷Æ·Õ¹
µÚ¶þ½ìÍËÐݽÌʦÉãÓ°Õ¹
Öì½­·«¡¤¿××÷Æ·Õ¹
ÕÅÏæϪ¸öÈË×÷Æ·Õ¹
³ÂÍòÁÁ¡¢·½ºê×÷Æ·Õ¹
 
 
 
(563) 946-5167  
 
508-410-5305  
 
(931) 328-1495
325-475-0911  
 

| ÁªÏµÎÒÃÇ | (418) 266-6259 | (850) 550-1170 | ÍøÕ¾µ¼º½ | ÓÑÇéÁ´½Ó | 5736873554¡¡¡¡·ÃÎÊÈËÊý£º
°æȨËùÓÐ © 2005¹ãÖÝÃÀÊõѧԺѧÉú´¦¡¡¡¡Email:trustee security¡¡¡¡×î¼Ñä¯ÀÀ·Ö±æÂÊ£º1024¡Á768¡¡¡¡±¾Õ¾ÓÉ[ÊÓ´´]²ß»®Éè¼Æ